Tilbage til oversigt

2015-08-16: Ældrerådets forslag til MSO’s Budgetmål 2016-2019

Til
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Ældrerådets forslag til MSO´s Budgetmål 2016-2019
Idet Ældrerådet forventer at modtage MSO´s færdige forslag, til kommentering, før det forelægges for byrådet, skal vi herved fremsætte følgende bemærkninger til oplægget vedr. Budgetmål 2016-19:

Plejeboliger:
Ældrerådet peger på en øget bemanding af nattevagten, således at borgerne føler sig mere trygge og medarbejderne får bedre arbejdsvilkår.

Ældrerådet ønsker øget indsats med hensyn til nødkald, som giver en øget tryghed for borgeren og de pårørende. Vi ønsker, den skal være geografisk uindskrænket.

Ældrerådet anbefaler den fortsatte udvikling på madområdet. Således at hver plejeboligenhed har sine egne køkkenfaciliteter til fremstilling af varm mad.

Ældrerådet anerkender, at 2015 er udråbt til Demens år. Vi er enige i, at udviklingen på området er kraftigt stigende, og vi vil gerne sikre en øget indsats på området, herunder et større fokus på udredning og diagnosticering.

Klippekortsmodellen ønsker ældrerådet at fastholde på en halv time.

Genoptræning:
Ældrerådet anerkender at genoptræningsindsatsen budgetmæssigt er i udvikling. Vi ser det som et væsentligt bidrag til større selvhjulpenhed og dermed mindre udgifter til offentlig hjælp.

Lokalcentrenes cafeer
Ældrerådet ønsker på baggrund af den positive udvikling i det forløbne år, at denne udvikling fortsættes og konsolideres ved, at de pålagte besparelser for de kommende år bortfalder.

Turbo på velfærdsteknologi
Ældrerådet ser med positive øjne på udviklingen indenfor teknologiske løsninger. Vi lægger megen vægt på, at tiltagene foretages etisk korrekt og velovervejet. Det er vigtigt, at både borgerne og medarbejderne kan følge med.

Tidsforbrug og kontrol
Afslutningsvis vil vi gøre opmærksom på, at Hjemmehjælpskommissionens rapport anbefaler variabelt tidsforbrug fra dag til dag, således at opgaverne kan løses mere fleksibelt og borgernært, og Ældrekommissionens plejehjemsrapport peger på, at ledelsen skal være tilgængelig og gå forrest. Begge dele er Ældrerådet helt enig i.

Med venlig hilsen
Kate Runge / formand

WWW.aeldreraadaarhus.dk

E-mail: aeldreraadet@post.tele.dk

Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle ældre borgere

Ældrerådet i
Aarhus Kommune
Søren Frichsvej 36 G, 1.
8230 Åbyhøj

11. juni 2015

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation