Tilbage til oversigt

2016-09-19: Budget 2017 skal sidste mand slukke

Jan Radzewicz

Formand for Ældrerådet i Aarhus.
Plutovej 10, Højbjerg

Skal sidste mand lukke og slukke?

Ældreområdet står over for betydelige budgetudfordringer i de kommende år.
Der er især to forhold, der påkalder sig opmærksomhed. Dels manglende kompensation for merudgifter til ældre handicappede, dels manglende kompensation for tilgang af flere ældre i almindelighed.

Vedrørende ældre handicappede, der overgår fra Sociale Forhold og Beskæftigelse til Sundhed og Omsorg (MSO) ved 67 år, får Sundhed og Omsorg stort set ikke tilført ekstra midler til disse borgere, selv om man er forpligtet til fortsat at yde disse borgere den service i form af f.eks. botilbud, bostøtte og ledsageordning, som de havde i regi af Sociale Forhold og Beskæftigelse.

MSO får kun en kompensation, der rækker til nogle få yderligere ældre handicappede om året, men kan se frem til at få mere end 50 om året. Dette vil i 2020 betyde en årlig merudgift på ca. 60 mio. kr., der skal tages fra det øvrige ældreområde, hvor man således vil opleve dårligere og dårligere pleje og omsorg.

Det andet forhold, der indebærer en betydelig og stigende budgetudfordring for MSO, er den manglende kompensation for merudgifter som følge af flere ældre.

MSO får i dag en kompensation – når antallet af ældre stiger – på ca. 55 pct. af gennemsnitsudgifterne til ældre. Dette er baseret på effekten af længere levetid og sund aldring – altså senere behov for hjælp.

Men man skal være opmærksom på, at der er noget, der trækker i den anden retning i forhold til og samtidig med længere levetid og sund aldring. Der er/bliver flere demente. Vi bliver bedre til at leve med kroniske sygdomme og ofte flere sygdomme. Hyppigere indlæggelser fordi vi bliver ældre og kan repareres for mere. Heraf følgende tidlig udskrivning og mere komplekse borgerforløb i takt med, at opgaver flytter fra hospitalerne til kommunerne.

Det kan være vanskeligt at kvantificere og sætte kroner på disse forhold, som peger i modsat retning af sund aldring. Men hvis forudsætningerne om sund aldring ikke holder “rent”, så vil det være umuligt for MSO at imødekomme det effektiviseringskrav, der implicit ligger i den nuværende kompensation på 55 %.

Den kompensation for flere ældre, som MSO får i dag, svarer til, at man fra 2020 skal drive Ældreområdet mere end 100 mio. kr. billigere end i dag, når der tages udgangspunkt i den befolkningsudvikling, der forventes.

Kan MSO ikke imødekomme dette effektiviseringskrav på grund af de forhold, der fordyrer i forhold til en fremtid med “ren” sund aldring, vil det betyde, at MSO vil skulle hente det manglende beløb ved serviceforringelser, altså mindre pleje, omsorg og menneskelig kontakt.

Ældrerådet har derfor skrevet til Byrådet og opfordret til, at Byrådet skal være opmærksom på denne manglende kompensation for dels de mange merudgifter, som MSO påføres ved flere demente, hurtigere udskrivning og mere komplekse forløb osv. , dels de stigende udgifter til voksne handicappede i MSO’s regi.

WWW.aeldreraadaarhus.dk

E-mail: aeldreraadet@post.tele.dk

Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle ældre borgere

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation