Tilbage til oversigt

2018-06-03: Ældrerådets ønsker til Budget 2019-2022

Til Magistratsafdelingen for
Sundhed og Omsorg, Økonomiafd.

Sendes til:
Lise Hanghøj lisehan@aarhus.dk
Charlotte Storm Gregersen csg@aarhus.dk
Søren K.H. Jensen skh@aarhus.dk

Ældrerådets kommentarer til Sundhed og Omsorgs orientering vedr. Budget 2019-2022

Med skrivelse af 23 maj 2018 orienterer Sundhed og Omsorg Ældrerådet om, at Sundhed og Omsorg er blevet pålagt et sparekrav på 90,4 mio. kr. i 2019 stigende til 106,9 mio. kr. i 2022.

Sparekravet kan henføres dels til en fejlvurdering af realismen i en ændring af udligningsordningen, dels til en tidligere besluttet ændret finansiering af barsel og dels til en opretholdelse af et omprioriteringsbidrag på en halv pct. af lønsummen.

Til dette omprioriteringsbidrag har Ældrerådet i øvrigt den kommentar, at i det omfang denne halve pct. ikke tilbageføres Sundhed og Omsorg, er der tale om en budgetreduktion, og i det omfang, der sker en tilbageførsel til Sundhed og Omsorg, er der tale om, at “fodre hunden med dens egen hale”.

Ældrerådet er naturligvis ikke gearet til at pege på besparelser – hverken i Sundhed og Omsorg eller i andre magistratsafdelinger – idet Ældrerådets virke primært drejer sig om at have øje for behov for forbedringer i den kommunale service til gavn og glæde for 60+ årige borgere.

Ældrerådet ønsker således ikke at fremsætte besparelsesforslag, men Ældrerådet har intet at indvende mod bedre ressourceudnyttelse gennem samarbejde, samdrifter og andre tværgående indsatser.

Ældrerådet ser ligeledes positivt på digitalisering og velfærdsteknologi, og her skal Ældrerådet pege på mulige gevinster gennem samarbejde med andre kommune og regioner frem for, at Aarhus Kommune skal være førende og først i alle tilfælde.

Fortsat og gerne styrket indsats vedr. sundhed og rehabilitering ses ligeledes gerne prioriteret.

Ældrerådet bifalder også, at unødvendigt bureaukrati og reduktion af administrative og ledelsesmæssige funktioner afsøges. Ligesom et lavere sygefravær naturligvis kun kan bifaldes.

Men i alle disse effektiviseringsbestræbelser må fokus på den enkelte borger og dennes behov samt på medarbejderne ikke negligeres.

Ældrerådet har i relation ovenstående bemærkninger en række ønsker til budget 2019 i Sundhed og Omsorg:

  • Flere “varme hænder”:

Nu som i tidligere år skal Ældrerådet først og fremmest pege på flere såkaldt varme hænder, og det skal ikke opfattes, som om Ældrerådet mener, at administration og styring er lig med kolde hænder.

Ældrerådet har i de seneste år gentagne gange peget på, at budgetmodellerne, der jo skal kompensere for tilgang af borgere i målgruppen, ikke yder tilstrækkelig kompensation, hvorved serviceniveauet i MSO ganske langsomt udhules. Ikke mindst hjemmeplejen trænger fortsat til et løft.

Budgettet i Sundhed og Omsorg skal på alle demografiafhængige områder reguleres fuldt ud i takt med den demografiske udvikling. – Og her er sundere aldring ikke et tilstrækkeligt godt svar. For der er mange ting, der trækker udgifterne i den anden retning, f.eks. flere demente og hurtigere udskrivning.

Ældrerådet finder det i denne sammenhæng ikke frugtbart, at nogle partier/byrådsmedlemmer – som ved tidligere budgetlægning – prøver at fremstille budgetudvidelse som følge af budgetmodellen som et serviceløft. Det er det ikke. De samme partier/byrådsmedlemmer vil vel næppe fremstille en budgetreduktion pga. færre ældre som en besparelse eller nedskæring, men givetvis som en tilpasning til færre borgere i målgruppen.

  • Øget tilsyn:

Ældrerådet skal fortsat pege på nødvendigheden af, at der kompenseres for bortfald af Embedslægens rutinemæssige tilsynsbesøg på plejehjem.

Vi kan ikke undvære tilsyn med medicinhåndteringen og dokumentation. Det ligger ikke i kommunens tilsyn, men det er nu som før et kommunalt ansvar og af betydning for patientsikkerheden, at medicinhåndtering og dokumentation er korrekt, og hvordan løfte ansvaret, hvis man ikke ved, hvordan det står til.

Så en udvidelse af det kommunale tilsyn til også at omfatte medicin, dokumentation og borgernes retssikkerhed er nødvendigt.

Herudover ønsker Ældrerådet, at tilsynet udstrækkes til også at omfatte hjemmeplejen. Her er et lige så stort behov for tilsyn.

  • DokkX:

Der bør afsættes midler til fortsat drift af DokkX. – Det er er af betydning for personale og borgere, at der er et sted, hvor velfærdsteknologiske løsninger præsenteres, og hvor der kan indhentes information.

  • Omsorg til døende og støtte til pårørende:

Det bør ydes den nødvendige støtte til omsorg til døende og støtte til pårørende. – Her må ikke mangle.

  • Påskønnelse af frivillige og pårørende:

Der bør afsættes midler til bedre vilkår og påskønnelse for/af frivillige og pårørende, der gør en indsats for borgere i Sundhed og Omsorg.

Der er naturligvis forskel på karakteren af den indsats, pårørende og frivillige yder, og vilkår og påskønnelse skal naturligvis indrettes herefter, men Ældrerådet er overbevist om, at udgiften hertil kommer mange gange igen i form af bedre livskvalitet for såvel de pårørende og frivillige som for de, borgerindsatsen ydes over for.

  • Rehabilitering som højskoleophold:

Ældrerådet foreslår, at det undersøges, om borgere med behov for rehabilitering kan modtage denne rehabilitering i form af et højskoleophold med rehabilitering som det primære sigte. Et højskoleophold kunne være af 5-12 ugers varighed alt efter behov, og der skal være pligt til at gennemføre den foreskrevne træning mv.

Aalborg Kommune har en sådan ordning, og Sundhed og Omsorg kunne undersøge, om de positive resultater herfra kan overføres til Aarhus Kommune.

  • Virker rehabilitering efter hensigten:

Det foreslås, at der foretages en undersøgelse af, om rehabilitering af borgere i slutningen af deres arbejdsliv har til effekt, at disse borgere vender tilbage til jobbet efter endt rehabilitering, eller om de vælger at stoppe på arbejdsmarkedet og i stedet gå på pension, efterløn el.lign. og i denne sammenhæng ydermere fastholder den kommunale hjælp, som de havde under rehabiliteringsforløbet.

I denne forbindelse også om den hændelse, der udløser rehabilitering og efterfølgende farvel til arbejdsmarkedet “smitter” til samlever, således at denne også vælger at stoppe på arbejdsmarkedet.

Er ovenstående tilfældet, betyder det naturligvis ikke, at der ikke skal rehabiliteres, men det kunne evt. betyde, at rehabiliteringsindsatsen skal indarbejde dette og evt. rettes mod begge de samlevende.

  • Bedre dagcentertilbud til demente:

Ældrerådet foreslår, at der sker en udbygning af dagtilbud til demente, således at der i endnu højere grad kan ske an aflastning af pårørende.

  • Finansiering:

Ældrerådet ønsker som nævnt indledningsvist ikke at pege på besparelser i Sundhed og Omsorg eller i andre magistratsafdelinger, men nogle af de ovenfor nævnte forslag/ønsker til budget 2019-2022 vil kunne ses i relation til de udmeldte fælles temaer, – f.eks. ”Investeringsmodellen”.

Herudover vil Ældrerådet pege på Sundhed og Omsorgs betydelige opsparing som en finansieringskilde. Opsparingen er leveret af nutidens ældre og bør derfor også tilfalde nutidens ældre.

Med venlig hilsen
Jan Radzewicz.
Formand for Ældrerådet i Aarhus Kommune

WWW.aeldreraadaarhus.dk

E-mail: aeldreraadet@post.tele.dk

Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle ældre borgere

Ældrerådet i
Aarhus Kommune
Søren Frichsvej 36 G, 1.
8230 Åbyhøj

2. juni 2018

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation