Tilbage til oversigt

2018-08-02: Husk de ældre og svage, når budgettet skal strikkes sammen, det tegner den gode by

Husk de ældre og svage, når budgettet skal strikkes sammen – Det tegner den gode by.
Ældrerådet var 13 juni 2018 inviteret til møde med Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende budget 2019, for at præsentere Ældrerådets ønsker til budgettet. – Og tak til Sundheds- og Omsorgsudvalget for at ville tage denne dialog med Ældrerådet.

Ældrerådet præsenterede på mødet de ønsker, der ligger os mest på sinde, og uden at det skal opfattes som om forholdene i den århusianske ældrepleje er elendige, så er der plads til forbedringer, hvis Aarhus skal være en god by at være og blive gammel i. – Og enhver snak om at fjerne penge fra Sundhed og Omsorg må være bandlyst i de kommende budgetforhandlinger.

Flere “varme hænder”:
Nu som i tidligere år skal Ældrerådet først og fremmest pege på flere såkaldt varme hænder, og det skal ikke opfattes, som om Ældrerådet mener, at administration er lig med kolde hænder.

Ældrerådet har i de seneste år gentagne gange peget på, at den kompensation, der gives, når der kommer flere ældre, ikke er tilstrækkelig, hvorved serviceniveauet i MSO ganske langsomt udhules. Ikke mindst hjemmeplejen trænger fortsat til et løft.

Budgettet i Sundhed og Omsorg skal på alle befolkningsafhængige områder reguleres fuldt ud i takt med udviklingen i antal ældre borgere.

Og her er sundere aldring ikke et tilstrækkeligt godt modsvar. For der er mange ting, der trækker udgifterne i den anden retning, f.eks. flere demente og hurtigere udskrivning fra sygehus.

Ældrerådet finder det i denne sammenhæng ikke frugtbart, hvis nogle partier/byrådsmedlemmer – som ved tidligere budgetlægning – prøver at fremstille en budgetudvidelse som følge af flere ældre som et serviceløft. Det er det ikke. De samme partier/byrådsmedlemmer vil vel næppe fremstille en budgetreduktion pga. færre ældre som en besparelse eller nedskæring, men givetvis som en tilpasning til færre borgere i målgruppen.

Øget tilsyn:
Ældrerådet skal også fortsat pege på nødvendigheden af, at der kompenseres for bortfald af Embedslægens rutinemæssige tilsynsbesøg på plejehjem.

Vi kan ikke undvære tilsyn med medicinhåndteringen, dokumentation og borgernes retssikkerhed. Det ligger ikke i kommunens tilsyn. Men det er nu som før et kommunalt ansvar og af betydning for patientsikkerheden, at medicinhåndtering og dokumentation er korrekt, og hvordan løfte ansvaret, hvis man ikke ved, hvordan det står til.

Herudover ønsker Ældrerådet, at tilsynet udstrækkes til også fuldt og helt at omfatte hjemmeplejen. Her er et lige så stort behov for tilsyn.

Dette er ikke for at finde fejl og jagte personalet, Men et presset personale begår fejl i hastværket, og dette må frem i dagens lys, så der kan afsættes de nødvendige ressourcer til at undgå fejl, der medfører risiko for borgerne.

DokkX:
Der bør afsættes midler til fortsat drift af DokkX. – Det er er af betydning for personale og borgere, at der er et sted, hvor velfærdsteknologiske løsninger præsenteres, og hvor der kan indhentes information.

Omsorg til døende og støtte til pårørende:
Det bør ydes den nødvendige støtte til omsorg til døende og støtte til pårørende. – Her må ikke mangle.

Påskønnelse af frivillige og pårørende:
Der bør afsættes midler til bedre vilkår for frivillige og pårørende, der gør en indsats for borgere i Sundhed og Omsorg.

Ældrerådet er overbevist om, at interessen hos pårørende og frivillige for at give en hånd med vil øges, hvis det blev tydeligere påskønnet, og udgiften hertil er mikroskopisk og kommer mange gange igen i form af bedre livskvalitet for såvel de pårørende og frivillige som for de, borgerindsatsen ydes over for.

Og igen. Frivillige skal ikke erstatte eller udføre normeret arbejde, og vi skal lægge vægt på, at man også er frivillig for sin egen skyld.

Bedre dagcentertilbud til demente:
Ældrerådet ser også gerne, at der sker en udbygning af dagtilbud til demente, således at der i endnu højere grad kan ske an aflastning af pårørende.

Betaling på korttidsplads.
Ældrerådet skal endvidere pege på den problemstilling, der ligger i, om man færdigbehandles på sygehus og herfra udskrives til eget hjem, eller om man udskrives fra sygehus til videre behandling på korttidsplads, og altså ikke er reelt færdigbehandlet.

Et sådant ophold på korttidsplads bør ikke – som nu – være forbundet med udgifter for borgeren, f.eks. til kost, tøjvask og transport. Det er jo udgifter, som borgeren ikke ville have, hvis borgeren var forblevet på sygehus, indtil der kunne ske udskrivning til eget hjem.

Ældrerådet ser gerne, at der er økonomisk lighed mellem sygehusophold og ophold på korttidsplads i forlængelse af sygehusophold – altså gratis for borgeren. Det er der ikke mange kroner i, men det vil opleves retfærdigt for borgerne. Vi har jo gratis sygehusbehandling i Danmark.

Værdighed:
Der er nok at bruge penge til. Her og på andre områder. – Javist. Men et samfund skal ikke mindst kendes på den måde, man behandler sine ældre og svage borgere på, og det har intet at gøre med, om de pågældende tidligere har arbejdet hårdt og betalt skat osv. osv. – Vi skal have værdigheden frem i budgetarbejdet.

Jan Radzewicz / Formand for Ældrerådet i Aarhus Kommune

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation