Tilbage til oversigt

2018-09-25: Del din pleje med din nabo!

Der bliver flere ældre, og de bliver ældre. Dels er der flere, der står og banker på ind til gruppen af ældre borgere, dels lever de ældre længere.

Vi får flere gode leveår i begyndelsen af alderdommen. – Det er det, der lidt populært kaldes “sund aldring”, (I ved golf og rejser). Men der kommer også flere dårlige leveår i den sidste ende.

Med den stigende levealder følger en række helbredsmæssige problemstillinger og et stigende plejebehov, som vi ikke kendte tidligere. For da døde man af det.

Der bliver flere, der lever med – ofte flere – kroniske sygdomme, der er øget kompleksitet i behandlingen, bl.a. fordi vi nu kan behandle mere og mere, og også folk højt oppe i alderen. Der sker hurtigere udskrivning fra hospitaler, og der kommer flere demente, alene fordi vi bliver ældre. – Og det koster.

Dette skal der naturligvis tages højde for i det budget, som Sundhed og Omsorg tildeles til at yde pleje og omsorg til flere og flere ældre.

Det sker bare ikke. Der tages højde for “sund aldring”, men der tages ikke højde for alt det, der trækker i den anden retning – flere kronikere, demente osv. Sund aldring gælder ikke hele livet.

Ældrerådet har i de seneste år gentagne gange peget på, at de budgetmodeller, der jo skal kompensere for, at der kommer flere ældre, ikke yder tilstrækkelig kompensation, hvorved serviceniveauet i Sundhed og Omsorg ganske langsomt udhules. – Og det er store penge, der er tale om. Penge, der skal hentes ved at reducere den service, som de ældre får, fordi den skal deles ud på flere. Man skal så at sige dele den pleje, man får, med sin nabo.

Den kompensation, som Sundhed og Omsorg får, når der kommer flere borgere over 67 år, varierer naturligvis med pågældendes alder, idet udgifterne stiger med alderen. Men i  2017 (i 2019-priser) var kompensationen i gennemsnit på 53,7 %. Det svarer til, at Sundhed og Omsorg modtager 5.370 kr. hver gang, der kommer en borger, der i gennemsnit koster 10.000 kr. om året.

I løbet af de kommende 10 år vil der i Aarhus komme næsten 10.000 flere borgere på 67 år og derover, og det betyder, at “underskuddet” ved flere nye ældre vil stiger frem til 2022, hvor det vil være på 97 mio. kr. pr. år, svarende til 4,8 % af Sundhed og Omsorgs udgifter.

Jeg kunne godt overdænge læseren med en masse tal, men mon ikke disse få taler deres tydelige sprog.

Forestil jer, at en privat husholdning vil have et rådighedsbeløb, der falder med 4,8 % om året. De ville jo havne på fattiggården i løbet af en ikke så lang årrække.

For Sundhed og Omsorg er dette ikke noget nyt. I 2007 blev budgetkompensationen som følge af flere ældre nedsat til 55% af det hidtidige niveau ud fra en antagelse  om, at de sundere ældre ville have behov for mindre hjælp fra kommunen. Dengang og sidenhen mente  Byrådets flertal at kunne tilvejebringe både et retfærdigt budget og sund økonomi i Aarhus Kommune ved at reducere budgetkompensationen.

Det har Sundhed og Omsorg så levet med siden. Det er lykkedes så nogenlunde gennem effektiviseringer, påpasselighed med økonomien, rehabilitering af ældre, så de i højere grad kan klare sig selv, samt anvendelse af velfærdsteknologi.

Alt sammen meget godt, og selvfølgelig skal der arbejdes effektivt. Men nu er grænsen nået. Nu gør det virkelig ondt. Det kan ikke fortsætte. Vi skal ikke sidde og vente på, at sidste mand lukker og slukker. Vi skal give vores ældre en værdig og ordentlig alderdom. Og vores personale et ordentligt arbejdsliv.

Derfor skal budgetmodellerne forbedres, således at budgettet i Sundhed og Omsorg på alle befolkningsafhængige områder reguleres fuldt ud i takt med den befolkningsmæssige udvikling. Det vil ikke være luksus. Der er et stort efterslæb. Der er meget at indhente.

Jan Radzewicz
Plutovej 10
8270 Højbjerg
61276046

 

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation