Tilbage til oversigt

2020-07-21: Tilsynet med ældreplejen skal styrkes – skal kunne give påbud!

Jan Radzewicz,
Formand for Ældrerådet

Kirsten Engell,
Formand for Ældrerådets Tilsyns- og Udviklingsudvalg

I forbindelse med den igangværende debat om plejesvigt på plejehjemmet Kongsgården og andre steder i Aarhus Kommune har tilsynet også været inddraget.

Ældrerådet har i mange sammenhænge givet udtryk for, at der skal være mere tilsyn med kommunens plejehjem, og i øvrigt også med hjemmeplejen, hvor der ikke foretages tilsyn.

Ældrerådet har, siden det rutinebaserede statslige embedslægetilsyn bortfaldt fra 2017, peget på, at det kommunale tilsyn burde udvides til også at omfatte de forhold, som embedslægetilsynet havde taget sig af. Primært medicinhåndtering, dokumentation og retssikkerhed. Hvor man så på plejehjemsbeboeren som patient. Det årlige kommunale tilsyn ser primært på, om den byrådsvedtagne servicestandard er efterlevet og opfyldt, og der føres ikke tilsyn i hjemmeplejen.

Det skal her dog nævnes, at der på ad hoc basis foretages statsligt tilsyn på plejehjem, f.eks. som følge af bekymringshenvendelser, avisskriverier el.lign. Men altså ikke på hvert plejehjem hvert eller hvert andet år.

Ældrerådet ønsker, at det kommunale tilsyn skal omfatte alle forhold omkring plejehjemsbeboerne, også medicinhåndteringen og dokumentationen, hvor vi ved, at der hyppigt sker fejl og undladelser. Og at dette tilsyn også kommer til at omfatte hjemmeplejen. Og så vil Ældrerådet foreslå, at det kommunale Tilsyn får mulighed for at give påbud. Påbud om at et forhold skal bringes i orden med en tidsfrist.

Dette er fra Ældrerådets side ikke udtryk for utilfredshed med det nuværende kommunale Tilsyn. Det er ikke Tilsynet, der er noget i vejen med. Tilsynet gør for så vidt, hvad det skal, men kommer bare ikke hele vejen rundt om borgeren. Problemerne med Kongsgården og de andre steder skyldes mest af alt svag, mangelfuld og langsommelig opfølgning på tilsyn og pårørendeklager. Og her kan den af rådmanden annoncerede organisationsændring komme i spil.

Det har i debatten været fremført, at tilsynet skal udliciteres til et privat firma, for at sikre uvildighed. Men her må man bare sige, at ud over at det vel er udtryk for mistillid til det kommunale Tilsyn, så er et privat firma, der er købt og betalt af kommunen jo ikke med garanti mere uvildigt end et kommunalt tilsyn. Det private firma vil vel også gerne have kontrakten forlænget, lige såvel som det kommunale tilsyn gerne vil have ansættelsen opretholdt. Og vi kender da begrebet egenkontrol fra det private erhvervsliv, så hvorfor ikke i det offentlige.

Et andet forhold, der har være oppe at vende, er, om tilsynet skal være anmeldt eller uanmeldt. For tiden er – som et forsøg – en tredjedel af tilsynene hvert år anmeldte tilsyn. Dvs. plejehjemmet får et varsel om, at der vil komme tilsyn om nogle dage. Og så har plejehjemmet en mulighed for at rette fejl og mangler, så alt er i orden, og det rette ansvarlige personale er til stede, når Tilsynet

kommer. Og det er da udmærket, for så kan plejehjemmet vise, at man kan og vil gøre tingene ordentligt, og så kan man jo lige så godt blive ved med det.

Her overfor står så det uanmeldte tilsyn, der jo nok i højere grad vil finde fejl og mangler – på nogle plejehjem. Og så skal disse fejl og mangler så rettes, og der skal måske føres et kontroltilsyn.

Men det kommunale Tilsyn melder jo ikke på forhånd ud, hvilke plejehjemsbeboere, man vil se nærmere på og snakke med, og der er rigtigt mange forhold, der vil være ens, uanset om det er anmeldt eller uanmeldt tilsyn. F.eks. hele dokumentationsdelen og medicinhåndteringen. Det kan ikke rettes op på nogle dage. Man kan naturligvis køre over plejehjemmet med en gang rengøring, og man kan også sige til personalet, at de skal tale pænt til beboerne næste uge, for nu er tilsynet på trapperne – og bagefter kan de så have en grov tone. Hvor sandsynligt er det lige. Og hvad mon beboerne og evt. pårørende vil sige til Tilsynet?

I øvrigt kunne Tilsynet bestå af 2 personer. Enten 2 på samme tilsynsbesøg, eller et skift mellem de to tilsynsførende, således at det kunne testes, om de observerer noget forskelligt.

Og i sidste ende er det vel et spørgsmål om, hvad der er Tilsynets vigtigste opgave og funktion. Er det at finde og afsløre fejl og mangler? Eller er det, at sørge for og bidrage til at plejen og omsorgen og patientsikkerheden er i orden?

Men uanset hvilken form for tilsyn, man har, så er det væsentligste, at der følges op på tilsynet. Om det bedst sker efter at Tilsynet har været der, eller bedst sker før Tilsynet kommer, fordi man ved, at Tilsynet ellers vil finde fejlene og manglerne, er vel en smagssag.

Venlig hilsen

Jan Radzewicz,

Formand for Ældrerådet

Kirsten Engell,

Formand for Ældrerådets Tilsyns- og Udviklingsudvalg

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation