Tilbage til oversigt

2020-09-13: supplerende bemærkninger til MSO organisationsforslaget

Aarhus Kommune
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
Rådhuset
8100 Aarhus C

Sendes til:
Klaus Bach Trads klbj@aarhus.dk
Søren K. H. Jensen skh@aarhus.dk
Jakob Søgaard Clausen jasoc@aarhus.dk

Supplerende bemærkninger til Ældrerådets høringssvar af 19. aug. 20 vedr.:

Ny organisering i Sundhed og Omsorg.

Ældrerådet har allerede inden for den givne tidsfrist afgivet høringssvar til det fremsendte forslag vedr. ny organisering af Sundhed og Omsorg.

Ældrerådet bemærkede her, at man gerne havde set, at organisationsforslaget havde afventet resultatet af konsulentundersøgelsen af Kongsgården mv.

Ældrerådet har efter fremsendelse af høringssvaret drøftet organisationsforslaget, og i lyset af at implementeringen af forslaget er sat på “stand by”, skal Ældrerådet benytte
lejligheden til at afgive supplerende bemærkninger vedr. forhold af særlig interesse for
Ældrerådet. – Således:

1. Ældrerådet finder, at Ældrerådets placering i organisationen bør fremgå af organisationsdiagrammet. Man skal her foreslå, at Ældrerådet placeres med en stiplet vandret linje ind på den lodrette linje mellem direktør og rådmand. Samt at der fra Ældrerådet udgår stiplede linjer til de øvrige magistratsafdelinger, i og med at Ældrerådet er ældreråd får alle 60+-årige uanset sagens magistratstilhørsforhold.

Den stiplede linje angiver, at der ikke er noget over-/underordnelsesforhold mellem Ældreråd for MSO i øvrigt.

2. Vedr. ombudsmands-/klagefunktionen er det væsentligt, at det tydeligt fremgår af organisationsdiagrammet, at der er tale om en uvildig funktion. Ældrerådet finder her at denne funktion bør placeres som en stiplet linje ind på den lodrette linje mellem driftscheferne (forvaltningschefniveauet) og direktøren. Stiplet for netop at markere, at der ikke er tale om et over-/underordnelsesforhold.

3. Tilsynet bør placeres på en (vandret) streg, der forbinder plejehjemschef og hjemmeplejechef på niveau mellem disse 2 chefer og direktøren. Ældrerådet finder, at Tilsynet skal kunne afgive påbud, hvorfor denne forbindelseslinje skal være fuldt optrukket. Såfremt Tilsynet ikke skal kunne give påbud, bør linjen være stiplet for at markeder Tilsynets uafhængighed.

4. Ældrerådet finder, at Demensområdets organisering bør fremgå eksplicit af den overordnede organisationsmodel, og at Demensområdet bør holdes samlet, og placeret selvstændigt i den skitserede organisationsmodel. – Gerne på forvaltningschefniveau.

Med venlig hilsen,

Jan Radzewicz
Formand.

WWW.aeldreraadaarhus.dk
E-mail: aeldreraadet@post.tele.dk
Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle ældre borgere

Ældrerådet i
Aarhus Kommune
Grøndalsvej 2
8260 Viby J

13. sept. 2020

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation