Tilbage til oversigt

2020-11-10: høringssvar vedr. Ny organisering i Sundhed og Omsorg

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
8100 Aarhus C

Sendes til: (deadline mandag den 16. nov. 2020 kl. 10.00)
Klaus Bach Trads klbj@aarhus.dk
Søren K. H. Jensen skh@aarhus.dk
Jakob Søgaard Clausen jasoc@aarhus.dk

Ældrerådets høringssvar til 

Ny organisering i Sundhed og Omsorg

Ældrerådet har modtaget byrådsindstilling vedr. Ny organisering i Sundhed og Omsorg med tilhørende bilag i høring.

Ældrerådet skal indledende udtale, at man finder den nye organisation med de tre faglige forvaltninger – Plejehjem, Hjemmepleje og Sundhed – for hensigtsmæssig såvel ud fra et styrings-/ledelsesmæssigt som udviklingsmæssigt aspekt. Den hidtil eksisterende Sundhedsog Omsorgsforvaltning har ganske enkelt været for stor og for mangesidet.

Der vil naturligvis altid kunne opstå koordineringsproblemer mellem forskellige forvaltninger, men i den fremlagte organisationsplan tages der hånd om dette gennem etablering af et tværgående samarbejde mellem de nye driftschefer i de tre forvaltninger.

Ældrerådet skal anføre, at man 2 gange tidligere har udtalt sig til forslag til Ny organisering i Sundhed og Omsorg. Første gang relativt generelt ud fra et organisationsfunktionelt synspunkt og anden gang med særligt henblik på placering af hhv. Ældrerådet, Tilsynsfunktionen og klage-/ombudsmandsfunktionen i organisationen.

Disse udtalelser/høringssvar står fortsat, men skal naturligvis ses i relation til den netop fremsendte indstilling vedr. Ny organisering af Sundhed og Omsorg.
Til denne byrådsindstilling med bilag skal Ældrerådet således især gentage bemærkningerne om placering af Tilsyn og Klagefunktion. Ældrerådet finder, at dette bør fremgå klart og tydeligt af organisationsplanen med en uafhængighed af de tre driftsorienterede forvaltninger, Plejehjem, Hjemmepleje og Sundhed, idet det jo er disse, der primært føres tilsyn med og primært klages over.

Ældrerådet har erfaret, at klage-/ombudsmandsfunktionen er henlagt til drøftelse i det nedsatte Opgaveudvalg, og Ældrerådet ser gerne, at man sammen med Handicaprådet inddrages i Udvalgets overvejelser vedr. denne klage-/ombudsmandsfunktions placering, bemanding, kompetence mv.

For så vidt angår Ældrerådets organisatoriske placering finder man, at det bør fremgå, dels at Ældrerådet er et selvstændigt forvaltningsorgan, dels at Ældrerådet er ældreråd for alle 60+ årige, uanset hvilken magistratsafdeling en sag henhører under.

Herudover skal Ældrerådet til Sundhed og Omsorgs opfølgning på Sundhed og Omsorgsudvalgets anbefalinger bemærke:

• Ældrerådet fraråder, at Sundhed og Omsorgsudvalgets interesse for udfordringer på de enkelte plejehjem får karakter af et tilsyn. Ikke mindst ud fra hensynet til en klar
rollefordeling, og et klart ledelsesansvar.

• Ældrerådet finder ikke, at stillingen som vicedirektør fremover bør varetages af en af de tre forvaltningschefer for driftsområderne – selv ved “afhængig af profil” – idet en vicedirektør efter Ældrerådets opfattelse dels bør have samme profil og samme “egenskaber” som direktøren, idet vicedirektøren jo er direktør ved dennes fravær og
ikke et udtryk for et ønske om delt faglig/administrativ ledelse, dels bør direktørens opgavefelt være en naturlig del af vicedirektørens daglige opgavefelt, for at der kan ske en hensigtsmæssig substituering, og dels for at der ikke etableres/udvikles en ubalance mellem de tre faglige chefer hvad angår indflydelse, fokus og arbejdsbyrde, idet dette vil afspejle sig i driftsorganisationen.

• Ældrerådet finder, at bemærkningen om, at der skal være mest muligt faglært arbejdskraft ansat, må anses for uhensigtsmæssig. Mest muligt faglært arbejdskraft
betyder jo, at al arbejdskraft skal være faglært – “mest muligt” er jo alt. Det vil være mere hensigtsmæssigt alene at anføre, at der skal sikres en hensigtsmæssig balance mellem forskellige personalegrupper og uddannelsesbaggrunde på de enkelte plejehjem. Det uddannelsesniveau, der skal til, skal til.

Med venlig hilsen
Jan Radzewicz
Formand

WWW.aeldreraadaarhus.dk
E-mail: aeldreraadet@post.tele.dk
Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle ældre borgere

Ældrerådet i
Aarhus Kommune
Grøndalsvej 2
8260 Viby J

10. nov. 2020

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation