Tilbage til oversigt

2014-07-06: Ældrerådets bemærkninger til den fremsendte Oversigt budgetforslag budget 2015

2014-07-06 16:00

Madlavning i plejeboligerne
Ældrerådet finder det meget vigtigt, at spisesituationen i plejeboligerne som helhed forbedres markant. Det er nødvendigt med mere personale omkring det varme måltid, så servering og hjælp kan ske i en hjemlig atmosfære. Ældrerådet er skeptisk over for, at etableringen af de enkelte køkkener kan iværksættes for 9 mio. kr., og foreslår derfor, at der i første omgang etableres køkkener, hvor det er lettest og billigst. Herfra kan der høstes erfaringer, og udbygningen af køkkenerne kan planlægges videreført.

Botilbud
Flere borgere med handicap og deraf følgende behov for botilbud og boistøtte bliver ældre. Det betyder en væsentlig ekstra udgift for Sundhed og Omsorg, som overtager udgifterne til disse borgere, når de fylder 67 år. Det er derfor nødvendigt, at Sundhed og Omsorg tilføres flere midler til dette område. Såfremt dette ikke sker, vil plejen og omsorgen af skrøbelige ældre blive væsentligt forringet, hvilket er helt uacceptabelt.

Genoptræning ved udskrivelse.
Genoptræning efter indlæggelse er af stor betydning for at genvinde aktivitetsniveauet, som før indlæggelsen. Hospitalerne er blevet bedre til at skrive specialiserede genoptræningsplaner, som betyder en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet/selvhjulpen i dagligdagen. Disse penge må med i budgetterne, da det ellers vil betyde et ringere serviceniveau generelt i sundhed og Omsorg. Det er uacceptabelt.

Ny sundhedspolitik 2015 – 2018.
Disse punkter har været med i sundhedspolitikken i de senere år. KRAM-politikken blev skabt for en del år siden. Det har der været fokuseret på i en del år efterhånden. Hvad er der opnået? Nytter det noget? Hvor mange af disse punkter er i stedet opgaver for især forældre, men også børnehaver og skoler? Hvad er der opnået indtil nu? Har vi fået noget for pengene? Bør vi ikke have et udgangspunkt/en evaluering først?

Hjerneskadeteam (sammen med MSB).
Dette er et vigtigt tilbud til borgere, som får en hjerneskade. Det skal naturligvis fortsætte.

Generationernes Hus (anlæg).
Der er planlagt 200 pleje/ældreboliger samt yderligere 44 boliger. 24 boliger skal flyttes til havnen fra Toftegården, Aarhus V. Er der brug for så mange pleje/ældreboliger på havnen? Er det hensigtsmæssigt at bygge så stort et hus? Bør der ikke også være plads til boliger til yngre mennesker med handicap, som har behov for særligt indrettede boliger? Hvad med Gellerup? Skal plejeboligerne der sløjfes, når dette bliver så stort? Vil de fleste ikke helst bo i deres eget lokalområde, når de flytter i pleje/ældrebolig?

Det er en dyr placering, dels pga. en høj grundpris, dels høje udgifter til fundering og oprensning og dels p-anlæg.

Ældrerådet foreslår derfor, at der sker en revurdering af byggeriet på havnen, både til ældre borgere, til borgere med handicap og til børn og unge.

Når budgetmodellen blev ændret i 2007, skyldtes det, at der var stor opmærksomhed på alle de sunde og raske ældre, som kunne klare sig selv, selv op i en høj alder. Men vi ser fortsat, at også skrøbelige ældre, som har behov for hjælp og pleje, lever stadig længere end tidligere.  Derfor er det urimeligt at fjerne budgetmodellerne. Det vil betyde en væsentlig forringelse af hjælpen til skrøbelige, ældre borgere. Det kan Ældrerådet naturligvis ikke bakke op om.

 

Ændret personalesammensætning
Da Ældrerådet forudsætter, at selve plejen er i orden, finder vi det vigtigere, at der kommer langt mere personale tæt på beboerne. Mange ældre oplever ensomhed og isolation i plejeboligerne. Der er et stort behov for mere personale til at yde den nødvendige omsorg.  Det er Ældrerådets opfattelse, at disse problemer kan – og bør – imødegås ved også at ansætte flere bredt uddannede medarbejdere, f.eks. pædagoger eller musikterapeuter.Det har man rigtig gode erfaringer med i andre kommuner.

 

På vegne af Ældrerådet
Kate Runge
Formand for Ældrerådet

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation