Tilbage til oversigt

2020-11-25: Annonce i Lokalavis / Aarhus onsdag om Ældrerådet

Annonce i Lokalavisen

Den 25. nov. 2020

Ældrerådet i Aarhus Kommune

Hvad er det?

Ældrerådet er et folkevalgt organ for 60+ årige, der har til opgave at rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og fungere som kontaktorgan mellem ældre borgere og Byrådet ved tilrettelæggelsen af kommunens ældrepolitik.

Byrådet skal høre Ældrerådet om alle forslag og sager, der vedrører ældre, og Ældrerådet kan selv udtale sig om forhold og rejse spørgsmål, der vedrører ældre borgere i Aarhus.

Ældrerådet varetager dine interesser:

Ældrerådet er ikke afhængigt af hverken politiske eller faglige organisationer, og vi arbejder til enhver tid for at skabe de bedst mulige forhold for borgere i alderen 60+.

Vi er afhængige af, at ældre i Aarhus er gode til at inddrage os. Når I deler jeres oplevelser med os, har vi mulighed for at fortælle de lokale politikere om de forhold, der er for ældre borgere. Og det uanset om du har behov for pleje og omsorg eller er frisk, rask og stadig i arbejde.

Ældrerådet er til for dig som ældre, så tøv ikke med at kontakte os. Har du, dine pårørende eller bekendte en oplevelse, et ønske eller noget helt andet, så del det med os. Og det gælder alle kommunale forhold. – Ikke kun inden for sundhed- og omsorg. Men vi er ikke et klageorgan og tager os ikke af enkeltsager.

Ældrerådet har indflydelse:

  • Ældrerådet deltager i samfundsdebatten.
  • Vi er med til at udforme kommunens ældrepolitik.
  • Vi arbejder med de kommunale budgetter, udtaler os og stiller forslag.
  • Vi er med, når der planlægges nye pleje- og ældreboliger, eller ved ændringer af eksisterende boliger.
  • Vi udtaler os om kollektiv trafik, tilgængelighed, busplaner, kørselsordninger mm.
  • Vi arbejder for at alle ældre kan udfolde sig aktivt, fysisk og kulturelt.
  • Vi beskæftiger os med ældres livsvilkår i bred forstand f.eks. ernæring, handicapvilkår, genoptræning og velfærdsteknologi og vedr. kvalitet i pleje, omsorg og praktisk hjælp. Og også med ensomhed og deltagelse i samfundslivet.
  • Vi har indflydelse på frivilligpolitikken, sammenhængende patientforløb, medborgerskab og meget mere.

Hvordan bliver jeg medlem af Ældrerådet:

Der er valg til Ældrerådet hvert fjerde år, og valgperioden følger Byrådet. Alle, der er fyldt 60 år kan blive medlem og har stemmeret til Ældrerådet.

Næste ældrerådsvalg finder sted i efteråret 2021, og der skal vælges 15 medlemmer og 15 suppleanter.

Vi opfordrer dig til at stille op til Ældrerådet, og til at stemme til Ældrerådet, så vi kan få et råd der repræsenterer ældre borgere i Aarhus bredt, og har stor opbakning hos de ældre. En høj stemmeprocent ved ældrerådsvalget sender et vigtigt signal om, at ældre støtter deres Ældreråd. Det giver rådet styrke og gennemslagskraft i forhold til Byrådet.

Der vil blive annonceret vedr. ældrerådsvalg i dagspressen, Vital og på Ældrerådets og kommunens hjemmeside.

Læs mere om Aarhus Ældreråd på vores hjemmeside www.aeldreraadaarhus.dk

Kontakt os på mail: aarhus.aeldreraad@gmail.com

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation