Tilbage til oversigt

2020-06-23: Brev til Aarhus Byråds medlemmer vedr. Budget 2021-24

Vedr. Budget 2021-2024

Budgetlægningen for 2021-2024 står for døren. Ja, på det tekniske niveau er arbejdet allerede i gang.
Ældrerådet vil gerne – i lighed med tidligere år – tilkendegive over for Byrådets partier, hvilke udfordringer Ældrerådet ser på Sundheds- og Omsorgsområdet, samt hvordan disse udfordringer kan løses.

Budgettet skal følge den demografiske udvikling

Indledende skal Ældrerådet pege på, at Sundhed og Omsorgs budget ikke følger den demografiske udvikling i ældrebefolkningen i Aarhus Kommune.
Budgetmodellen er jo til for i sit udgangspunkt at kompensere for flere ældre (evt. opdelt i underaldersgrupper). Hertil skal lægges merudgifter som følge af f.eks. indførelse af velfærdsteknologi og udgifter til tidligere udskrivning fra hospital, flere sygdomme og evt. andet, og der skal fratrækkes mindre udgifter som følge af f.eks. effektiviseringer/rationaliseringer og besparelser som følge af velfærdsteknologi og evt. “sund aldring”, således at serviceniveauet efter disse reguleringer er uændret pr. borger år for år.
Den nuværende budgetmodel indebærer – så vidt Ældrerådet er oplyst – en teknisk budgetfremskrivning på ca. 50%. Argumentet for denne lave fremskrivningsfaktor er primært sund aldring og effektivisering af driften.
Gruppen af borgere over 65 og gruppen af borgere over 80 år (de særligt dyre) har været stigende de seneste 10 år, og denne udvikling vil fortsætte markant de kommende år. Dette indebærer, at budgetmodellens effekt over de seneste år og fremover hurtigt vil slå igennem med en forringelse af serviceniveauet i forhold til en situation, hvor der ikke var nogen eller kun en svag stigning i antallet af ældre. Disse flere ældre skyldes dels øget tilgang af yngre ældre, dels at de ældre lever længere. Der kommer altså flere ind i gruppen, og de bliver der længere. Årsagen til, at vi lever længere, er i høj grad, at vi er blevet bedre til at holde os i live, hvilket er blevet betegnet som “sund aldring”. Dette begreb har dog vist sig mindre holdbart, idet vi ganske vist bliver ældre, men vi bliver det med sygdom og dårligt helbred. Vi lever længere, men vi får ikke tilsvarende flere år på golfbanen. Denne situation koster.

Kompensation for handicappede borgere

Ældrerådet skal i øvrigt bemærke, at Sundhed og Omsorgs budget heller ikke fuldt ud er blevet kompenseret for tilgang af ældre handicappede ved overgang fra Sociale Forhold og Beskæftigelse til Sundhed og Omsorg set over den seneste årrække.
Disse to forhold – den ringe kompensation fra budgetmodellen, og den ringe kompensation for flere handicappede – har Ældrerådet gentagende gange påpeget.
Sundhed og Omsorgs budget skal ganske enkelt som udgangspunkt reguleres i takt med den demografiske udvikling, således at serviceniveauet og velfærden på ældreområdet mindst kan bevares. Og hertil kan Byrådet så lægge forskellige tiltag med henblik på at øge servicen for vores ældre og svage borgere.

Sparekravet bortfalder i 2021, men i 2022 fordobles det

Og det hjælper ikke meget, at det indlagte sparekrav i budgettet for 2021 på 0,52 % (ca. 16 mio. kr.) af budgettet er fjernet. Kravet vender jo tilbage med dobbelt styrke i 2022.

Regeringens budgetaftale med KL kan ikke ses i Aarhus

Regeringen og KL har netop afsluttet forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2021. I følge den indgåede aftale får kommunerne 1,5 mia. kr. ekstra til velfærd. Det er et løft til den kommunale serviceramme, som i følge aftaleparterne dækker den demografiske udvikling og giver mulighed for at ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden – også på ældreområdet.
Det er positivt, og Aarhus Ældreråd ser frem til, at dette slår igennem på Sundhed og omsorgs budget. Også sidste års økonomiaftale gav kommunernes serviceramme et løft. Dengang var der tale om 1,7 mia. kr., hvilket dog ikke kunne ses på Sundhed og Omsorgs budget for 2020. Den situation ser Ældrerådet nødigt gentage sig.

Hvor finder vi resultatet af analysen af budgetmodellen

Ældrerådet ser i øvrigt frem til den analyse af budgetmodellen, der er igangsat i forlængelse af budgetforliget for 2020, og som skal ligge til grund for budgetforhandlingerne vedr. budget 2021-2024.

Ensomhedsbekæmpelse skal aktiveres

Aarhus Kommune og Sundhed og Omsorg har indtil nu håndteret Covid-19 med sikker hånd. Ældrerådet forudser imidlertid, at Covid-19 og nedlukningen vil medføre et genopretningsbehov bl.a. til servicegenopretninger-/forbedringer, øget beredskab og ensomhedsbekæmpelse. Der bør afsættes de nødvendige ekstra midler her – f.eks. i form af en pulje. Således at genopretningen efter Covid-19 ikke skal finansieres ved serviceforringelser inden for det eksisterende budget.
Øget tilsyn på plejehjem og i hjemmeplejen
Ældrerådet skal afslutningsvis vedr. budget 2021 og serviceniveauet på ældreområdet bringe i erindring, at der har været en række kritisable sager i 2019/20. Både på plejehjemsområdet (Kongsgården og Demenscentrum) og i hjemmesygeplejen. Disse forhold er bl.a. blevet afdækket gennem tilsyn.
Ældrerådet skal her fortsat pege på, at der efter Rådets opfattelse er et behov for øget tilsyn med såvel plejehjem som hjemmeplejen i Aarhus Kommune. Finder tilsynet ikke fejl og mangler er det godt, og finder tilsynet fejl og mangler, er det også godt.

Ældrerådet vil ønske Byrådets medlemmer en god sommer, med et håb om en positiv behandling af Ældrerådets ønsker til Budget 2021-2024.

Med venlig hilsen
Jan Radzewicz
Formand for Ældrerådet.

WWW.aeldreraadaarhus.dk
E-mail: aeldreraadet@post.tele.dk
Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle ældre borgere

Ældrerådet i
Aarhus Kommune
Grøndalsvej 2
8260 Viby J

23. juni. 2019

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation