Forretningsudvalget

Ældrerådet har nedsat et forretningsudvalg bestående af ældrerådets formand, næstformand og sekretær.

Forretningsudvalget forbereder ældrerådsmøderne med udarbejdelse af dagsorden mv. og varetager Ældrerådets løbende forretninger herunder behandler og vedtager hastesager, der ikke kan behandles i Ældrerådet af tidsmæssige årsager. – Sådanne sager forelægges efterfølgende for Ældrerådet til orientering.

Det er forretningsudvalget, der varetager Ældrerådets eksterne kommunikation.

Forretningsudvalget arbejder derudover med, at Ældrerådet får viden om emner af interesse og betydning for Ældrerådets arbejde, f.eks. kurser, infomøder, konferencer o.lign., samt arrangerer møder med og oplæg fra byrådspolitikere, eksperter og forvaltningspersonale.

Herudover mødes Forretningsudvalget med byrådspolitikere og politiske udvalg og andre beslutningstagere med henblik på fremlæggelse af Ældrerådets synspunkter vedr. relevante sagsområder.

Forretningsudvalget er endvidere engageret i det nationale og regionale ældrerådsarbejde dels med henblik på at hente inspiration til ældrerådsarbejdet i Aarhus dels med henblik på at påvirke og bidrage med forslag og ideer, for herved at styrke den regionale og landsmæssige sammenhængskraft i ældrerådsarbejdet.

Forretningsudvalget søger ligeledes at opnå indsigt og indflydelse gennem deltagelse i styre- og arbejdsgrupper.

Forretningsudvalget har endvidere nogle specifikke opgaveområder – således:

  • Psykiatri
  • Sammenhæng i Sundhedsvæsenet
  • Sundhedsreform
  • Frikommuneforsøg

Vedrørende disse områder samarbejder Forretningsudvalget med Ældrerådets faste udvalg ligesom det er tilfældet ved større tværgående sags- og politikområder.

Hvem er vi?

Formand Jan Radzewicz
Tel. 61 27 6046
Mail: janradze@gmail.com

Næstformand  Inge Lise Johansen
Tel. 61 80 5534
Mail: inlijo@gmail.com

Sekretær Carl Aksel Kragh Sørensen
Tel. 86 25 7424 / 21 91 7688
Mail: caks@petersminde.dk

Grupper og stående udvalg

Gældende fra 1. februar 2020

Ældrerådets egne grupper

Forretningsudvalg (FU)
Formand Jan Radzewicz, næstformand Inge Lise Johansen og sekretær Carl Aksel Kragh Sørensen samt konsulent Jakob Søgaard Clausen fra MSO.

Økonomigruppe vedr. Ældrerådets økonomi
Janet Kjølhede, Rola Abou Hamid, Inge Lise Johansen, Carl Aksel Kragh Sørensen og Jan Radzewicz

Ældrerådets stående udvalg

Bolig og Arbejdsmarked:
Carsten Petersen (f), Stinne Møller Eriksen (s), Ruben Hejlskov Sørensen, Flemming Westergaard

Samskabelse og Brobygning:
Anne Grethe Borghelt (f), Lone Svinth (s), Kirsten Engell

Sundhed og Omsorg:
Magdalene Svendsen (s), Flemming Westergaard

Tilsyn og Udvikling:
Kirsten Engell (f), Stinne Møller Eriksen (s), Lone Svinth, Carsten Petersen

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation