Lovgivning

Lov om retssikkerhed og administration, kapitel 15

§30

Kommunalbestyrelsen nedsætter et ældreråd. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

 

§ 31

Ældrerådet består af mindst 5 medlemmer. Medlemmerne vælges ved direkte valg, og for hvert medlem vælges en stedfortræder. Der kan ikke anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund i forbindelse med valg i ældreråd.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen sørger for, at der afholdes valg til ældrerådet hvert fjerde år og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for, hvordan valget skal afholdes.

 

§ 32

Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare til ældrerådet.

 

§ 33

Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med ældrerådet vedtægter for ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen betaler udgifterne ved ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis rådet ønsker dette.

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation